Затверджено

педагогічною радою

протокол №1 від 16.01.2018

ПОЛОЖЕННЯ

про академічну доброчесність учасників освітнього процесу комунального закладу

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 м.Заліщики Тернопільської області »

1.Загальні положення

1.Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на вибір професії, роду занять і роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти та з урахуванням суспільних потреб.

У закладі освіти трудова дисципліна ґрунтується на свідомому виконанні працівниками своїх трудових обов’язків і є необхідною умовою організації ефективної праці і освітнього процесу.

Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.

2.Метою Правил внутрішнього розпорядку закладу освіти є визначення обов’язків педагогічних та інших працівників, передбачених нормами, які встановлюють внутрішній розпорядок у закладі. Дотримання академічної доброчесності всіма учасниками освітнього процесу гарантує довіру, прозорість та якість освітньої діяльності.

2.Принципи, норми етики та академічної доброчесності закладу освіти

2.1.Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання, попередження порушень освітнього процесу.

2.2.Порушеннями академічної доброчесності згідно ст.42 п.4 Закону України «Про освіту» вважається: академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання.

2.3.Етика та академічна доброчесність забезпечуються:

2.3.1.Учасниками освітнього процесу шляхом:

- дотримання Конвенції ООН «Про права дитини», Конституції, законів України «Про освіту», «Про наукову і науково – технічну творчість», «Про авторське право і суміжні права», «Про видавничу справу», «Про запобігання корупції», Правил внутрішнього трудового розпорядку;

- утвердження позитивного іміджу закладу освіти, примноження його традицій;

- дотримання етичних норм спілкування на засадах партнерства, взаємоповаги, толерантності стосунків;

- запобігання корупції, хабарництву;

- збереження, поліпшення та раціонального використання навчально – матеріальної бази закладу;

- дотримання спеціальних законів за порушення академічної доброчесності а даного Положення, зокрема, посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;

- дотримання норм про авторські права;

- надання правдивої інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності;

- невідворотності відповідальності на підставі та в порядку, визначених відповідно до Закону України «Про освіту» та іншими спеціальними законами.

2.3.2.Здобувачами освіти шляхом:

- самостійного виконання навчальних завдань поточного та підсумкового контролю без використання зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання (самостійні, контрольні, ДПА);

- особистою присутністю на всіх заняттях, окрім випадків з поважних причин.

2.3.3.Педагогічними працівниками шляхом:

- надання якісних освітніх послуг з використанням у практичній професійній діяльності інноваційних здобутків у галузі освіти;

- обов’язкової присутності, активної участі на засіданнях педагогічної ради та колегіальної відповідальності за ухвалені управлінські рішення;

- незалежності професійної діяльності від політичних партій, громадських і релігійних організацій;

- підвищення професійного рівня шляхом саморозвитку і самовдосконалення, проходження вчасно курсової підготовки;

- дотримання Правил внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни, корпоративної етики;

- об’єктивного і неупередженого оцінювання результатів навчання здобувачами освіти;

- здійснення контролю за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;

- інформування здобувачів освіти про типові порушення академічної доброчесності та види відповідальності за її порушення.

3.Заходи з попередження, виявлення та встановлення фактів порушення етики та академічної доброчесності

3.1.При прийомі на роботу працівник знайомиться із даним Положенням під розписку після ознайомлення із Правилами внутрішнього розпорядку закладу.

3.2.Положення доводиться до батьківської громади на конференції, а також оприлюднюється на сайті закладу.

3.3.Заступник директора закладу , яка відповідає за методичну роботу:

3.3.1.Забезпечує попередження порушень академічної доброчесності шляхом практикумів, консультацій та інших колективних та індивідуальних форм навчання з педагогічними працівниками щодо створення, оформлення ними методичних розробок (робіт) для публікацій, на конкурси різного рівня;

3.3.2.Використовує у своїй діяльності (рецензування робіт на конкурси різного рівня, на присвоєння педагогічного звання)та рекомендує вчителям сервіси безкоштовної перевірки на антиплагіат;

3.4.Педагогічні працівники, в процесі своєї освітньої діяльності дотримуються етики та академічної доброчесності, умов даного Положення, проводять роз’яснювальну роботу із здобувачами освіти щодо норм етичної поведінки та неприпустимості порушення академічної доброчесності (плагіат, порушення правил оформлення цитування, посилання на джерела інформації, списування).

3.5.Для прийняття рішення про призначення відповідальності за списування створюється шкільна комісія з попередження списування здобувачами освіти (далі – Комісія) у складі класного керівника,вчителя – предметника, представника учнівського самоврядування класу.

3.6.Комісія в разі встановлення фактів списування надає рекомендації щодо обрання форми відповідальності (повторне проходження оцінювання відповідного освітнього компонента освітньої програми) з урахуванням індивідуальних результатів освітньої діяльності здобувача.

4.Види відповідальності за порушення академічної доброчесності

4.1.Види академічної відповідальності за конкретне порушення академічної доброчесності визначають спеціальні закони та внутрішнє Положення закладу освіти.

Порушення академічної доброчесності

Субєкти порушень

Обставини та умови порушень академічної доброчесності

Наслідки і форма відповідальності

Орган/ посадова особа, який приймає рішення про призначення виду відповідальності

Списування

Здобувачі освіти

- самостійні роботи;

- контрольні роботи;

- контрольні зрізи знань;

- річне оцінювання (для екстернів);

- моніторинги якості знань.

 

Повторне письмове проходження оцінювання. Термін 1 тиждень./

Повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми.

Учителі-предметники

екзамен (ДПА)

 

 

 

річне оцінювання

(для екстернатів)

Повторне проходження оцінювання за графіком проведення ДПА у закладі.

Незарахування результатів.

Атестаційна комісія

 

 

І етап (шкільний) Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів.

Робота учасника анулюється, не оцінюється. У разі повторних випадків списування учасник не допускається до участі в інших олімпіадах, конкурсах.

Оргкомітет, журі

Необєктивне оцінювання результатів навчання здобувачів освіти

Педагогічні працівники

Свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання

- усні відповіді;

- домашні роботи;

- контрольні роботи;

- лабораторні та практичні роботи;

- ДПА;

- тематичне оцінювання;

- моніторинги;

- олімпіадні та конкурсні роботи.

Педагогічному працівнику рекомендується опрацювати критерії оцінювання знань. Факти систематичних порушень враховуються при встановленні кваліфікаційної категорії, присвоєнні педагогічних звань.

Адміністрація закладу, атестаційні комісії усіх рівнів.

Обман:

 

Фальсифікація

 

Фабрикація

 

Плагіат

Педагогічні працівники як автори

Навчально – методичні освітні продукти, створені педагогічними працівниками :

- методичні рекомендації;

- навчальний посібник;

- наочний посібник;

- практичний посібник;

- навчальний наочний посібник;

- збірка;

- методична збірка;

- методичний вісник;

- стаття;

- методична розробка.

У випадку встановлення порушень такого порядку:

-спотворене представлення у методичних розробках, публікаціях чужих розробок, ідей, синтезу або компіляції чужих джерел, використання Інтернету без посилань,фальсифікація наукових досліджень, неправдива інформація про власну освітню діяльність є підставою для відмови в присвоєнні або позбавленні раніше присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;

- у разі встановлення в атестаційний період фактів списування здобувачами освіти під час контрольних зрізів знань, фальсифікації результатів власної педагогічної діяльності позбавлення педагогічного працівника І, ІІ кваліфікаційної категорії

Педагогічна та методична ради закладу, атестаційні комісії (І та ІІ рівнів)

5. Комісія з питань академічної доброчесності та етики педагогічних працівників

5.1.Комісія з питань академічної доброчесності та етики педагогічних працівників – незалежний орган для розгляду питань, пов’язаних із порушенням Положення та моніторингу щодо взаємного дотримання усіма учасниками освітнього процесу морально – етичних норм поведінки та правових норм цього Положення.

5.2.До складу Комісії входять представники педагогічного колективу та батьківської громадськості.

Персональний склад Комісії затверджується рішенням педагогічної ради.

Термін повноважень Комісії – 1 рік.

5.3.Комісія розглядає питання порушення морально – етичних норм поведінки та правових норм цього Положення за потребою або ж за заявою учасників освітнього процесу.

5.4. Комісія звітує про свою роботу двічі на рік.

6.Прикінцеві положення

6.1.Положення ухвалюється педагогічною радою закладу більшістю голосів і набирає чинності з моменту схвалення.